จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
รับสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ..
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ..
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ..