จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร
ศาสตราจารย์  ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์
ผู้ประสานงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์วนิดา สายฟ้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

อาจารย์วนิดา  สายฟ้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา