จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ขยายเวลาการสมัครเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขยายเวลาการสมัครเรียน ไปจน ถึงวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554
โดยติตต่อขอสอบคัดเลือก ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 3 วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป