จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
โครงการการจัดการความรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย (KM)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ด้านการวิจัย เรื่อง : “การศึกษาสมรรถนะหลักของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต: K A S E M” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องสัมมนา 1 อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม