จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 1/2555

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

วันรับสมัคร                                           ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31  พฤษภาคม  2555

วันสอบความพร้อมในการศึกษา                  ครั้งที่  1 : วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

                                                      ครั้งที่  2 : วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน  2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วันลงทะเบียนเรียน                                 วันเสาร์ที่   16    มิถุนายน  2555 

วันเปิดภาคการศึกษา                              วันเสาร์ที่   23     มิถุนายน  2555


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม