จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ

โครงการประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  

เรื่อง  จิตวิทยาเชิงบวก : กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา และ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.2555  เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ. ห้องประชุม  ชั้น  10  อาคาร  3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม