จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา และศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวินิจฉัยการพูดไม่ชัด และการแก้ไขการพูด"

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  และศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน  ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การวินิจฉัยการพูดไม่ชัด  และการแก้ไขการพูด”  ในวันจันทร์ที่  25- วันศุกร์ที่  29  ตุลาคม  2553  ณ  ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร สอบถามรายละเอียดได้ที่  อาจารย์วนิดา  สายฟ้า  โทร.  0-2320-2777  ต่อ  1163   หรือ  081-711-9010