จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จัดให้มีการศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์ชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ  คชภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ  “จิตวิทยาร่วมสมัย”  แก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์  ในวันเสาร์ที่  2  ตุลาคม  2553   à¹€à¸§à¸¥à¸²  09.00 -12.00 น.