จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกองทัพภาคที่ 1

          หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และกองทัพภาคที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต