จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
โครงการประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางจิตวิทยา : ก้าวทันปัญหาของสังคม”

         หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางจิตวิทยา : ก้าวทันปัญหาของสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางจิตวิทยาสู่สาธารณชนและวงวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยจิตวิทยาระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Download เอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554