จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
ประวัติความเป็นมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา
 

คุณวุฒิ

  • อ.บ. (เกียรตินิยม)  (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ค.บ. (การศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • M.S. in ED. (Education/Child Development) University of Pennsylvania, U.S.A.

  • Ph.D. (Educational Psychology) University of Wisconsin at Madison, U.S.A.