จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2546 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติการเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติการเปิดดำเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิชาเอก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
     1) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอน
     2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการบริหารจัดการ
     3) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติการเปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิชาเอก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
     1) กลุ่มวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
     2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
     3) กลุ่มวิชาจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ