จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์
ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 • ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Counseling and Guidance; Educational Psychology) University of Arizona, U.S.A.
 • Postdoctoral Research in Counseling University of Arizona,U.S.A.
 • กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
 • กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) สถาาบันระหว่างชาติ สำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
 • M.A.(Special Education for the Deaf) Ball State University, U.S.A.
 • Cert. (Education Administration) UCLA, U.S.A.
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม

 • กศ.ม. (การแนะแนว) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

 • Ph.D. (Higher Education and Counseling) University of North Texas, U.S.A.
 • นบ.ม. (นักบริหารระดับสูง)  รุ่น  8 ทบวงมหาวิทยาลัย
     
     
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณ
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ
รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  พันธ์มณี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์์ รองศาสตราจารย์อัจฉรา  สุขารมณ์

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 • กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
 • M.Ed. (Student Personnel in Higher Education) University of Georgia, U.S.A.
 • Ed.D. (Educational Psychology) University of Georgia, U.S.A.
 • B.A. (Hons) (Psychology) University of Delhi, India.
 • ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความมั่นคง)  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  กระทรวงกลาโหม
 • ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง  วิบูลย์ศรี
     คุณวุฒิ
         -  ค.บ. (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         -  M.A. (American Studies) University of Hawaii, U.S.A. โดยทุน East-West Center ของรัฐบาลอเมริกัน
         -  M.A. (Speech Communication) University of Hawaii, U.S.A. โดยทุน East-West Center ของรัฐบาลอเมริกัน
         -  M.Ed. (Educational Psychology) University of Hawaii, U.S.A. โดยทุน East-West Center ของรัฐบาลอเมริกัน
         -  Ph.D. (Speech Communication) University of Denver, U.S.A. โดยทุนของ University of Denver

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (พลศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  M.S. (การบริหารการศึกษา) Texas A&I University, U.S.A.
        -  Ph.D. (Educational Psychology) The University of Oklahoma, U.S.A.
        -  Cert. (Behavior Modification) University of West Florida, U.S.A.
        -  Cert. (Behavior Neuroscience) University of Alabama at Birmingham, U.S.A.
        -  Cert. (Cognitive Behavior Modification, Psycho-Physiology), University of West Florida, U.S.A.

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
        -  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        -  กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลีย์ 
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยม) (มัธยมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        -  Ph.D. (Educational Psychology)  University of Hawaii, U.S.A.

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ตรีทิเพนทร์
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (ประถมศึกษา) (สุขศึกษา-จิตวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) (การศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
        -  Cert. (Methodology and Development in the Education of Children Learning Difficulties) Stewart Hospital, Dublin, Republic of
           Ireland
        -  Cert. (Education and Management for Children with Autism) Republic of Ireland

6.  ดร.ปิยวรรณ  พันธุ์มงคล
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ  1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  Ph.D. (Education) University of Sydney, Australia

7.  นายแพทย์จอม  ชุมช่วย
     คุณวุฒิ
        -  พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        -  M.S. (Child and Adolescent Mental Health) King’s College, University of London
        -  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.  นายแพทย์อุดม  เพชรสังหาร 
     คุณวุฒิ
        -  วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        -  พ.บ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        -  ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) (จิตเวชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
        -  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม (จิตเวชศาสตร์)  แพทยสภา
        -  Cert. (Intellectual Disabilities) Japan League on Intellectual Disabilities, Tokyo, Japan.
        -  ประกาศนียบัตร (นักบริหารการแพทย์และสาธารณะสุขระดับสูง)  วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณะสุข