จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา์ ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 • อ.บ. (เกียรตินิยม)  (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. (การศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. in ED. (Education/Child Development) University of Pennsylvania, U.S.A.
 • Ph.D. (Educational Psychology) University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
 • ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Counseling and Guidance; Educational Psychology) University of Arizona, U.S.A.
 • Postdoctoral Research in Counseling University of Arizona,U.S.A.
 • กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
     
     
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นนทะสร
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นนทะสร  

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
 • ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร  (พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
 • ค.บ. (การศึกษาพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาจารย์พิเศษ
 
 1. 1. รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
       คุณวุฒิ
           -  ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           -  M.S. (การบริหารการศึกษา) Texas A & I University
           -  Ph.D. (จิตวิทยาการศึกษา) The University of Oklahoma

2.  ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
     คุณวุฒิ
        -  วท.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        -  M.S. (Applied Psychology) The University of Georgia, U.S.A.

3.  รศ.ดร.พรรณี ชูทัยเจนจิต
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ.(ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        -  Ph.D. (Psychology, Counseling and Guidance) University of Northern Colorado, U.S.A.

4.  รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  Post Doctoral and Research . Associate University of Minnesota, U.S.A

 

5.  รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
     คุณวุฒิ
        - กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
        -   ค.ม.(วิจัยการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        -   ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.  ผศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (มัธยมเอกการสอนคณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม. (สถิติการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ด. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.  ผศ.ดร.พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยมเหรียญทอง)(มัธยมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม.  (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        -  Certificate  in  Science  Education  Hiroshima  University, Japan

        -  Certificate  in  Thinking  Skills.    University  of  Sydney,  Australia

8.  รศ.ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว
     คุณวุฒิ
        -  วท.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        -  ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  Ed.D Counselor Education Northern Illinois University
9.  รศ.ดร.สิทธิโชค   วรานุสันติกูล
     คุณวุฒิ
        -  กศ.บ.(คณิตศาสตร์)(เกียรตินิยม)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
        -  กศ.ม.(จิตวิทยา)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
        -  Ph.D. (Social Organizational Psychology)  Brigham Young  University, Utah, U.S.A
10.  รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน
     คุณวุฒิ
        -  วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)(จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
        -  M.A. (Human Resource Development) University of Minnesota, Twincities, U.S.A.
        -  Ph.D. (Human Resource Development /Psychology)  University of Minnesota, Twincities, U.S.A.