จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา์ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  พันธ์มณี รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 • อ.บ. (เกียรตินิยม)  (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. (การศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. in ED. (Education/Child Development) University of Pennsylvania, U.S.A.
 • Ph.D. (Educational Psychology) University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
 • กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
 • M.Ed. (Student Personnel in Higher Education) University of Georgia, U.S.A.
 • Ed.D. (Educational Psychology) University of Georgia, U.S.A.
 • ค.บ. (ประถมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. Ph.D. (Psychology, Counseling and Guidance) University of Northern Colorado, U.S.A.
     
     
รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์์  

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ

 
 • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
 • ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • B.A. (Hons) (Psychology) University of Delhi, India.
 • ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความมั่นคง)  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  กระทรวงกลาโหม
 
อาจารย์พิเศษ
 
 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง
       คุณวุฒิ
           -  ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           -  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           -  Ph.D. (Instructional Design and Technology) University of Iowa, U.S.A

2.  รองศาสตราจารย์วัชรี ทรัพย์มี
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  M.A. (Psychology, Counseling and Guidance) University of Northern Colorado, U.S.A.

3.  รองศาสตราจารยชูศรี  วงศ์รัตนะ
     คุณวุฒิ
        -  ค.บ. (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -  ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย