จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หลัดสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาด้านจิตวิทยาโรงเรียน  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  ให้มีคุณค่า  คุณธรรม  คุณประโยชน์  มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีทักษะทางปัญญา  มีความรับผิดชอบ  มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มงานที่มุ่งไปสู่การพัฒนาบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ  โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาครู  อาจารย์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาแล้ว  จะมีคุณลักษณะดังนี้
  • มีคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  ค่านิยมพื้นฐาน  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิทยา
  • มีความรู้ระดับสูง  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาโรงเรียน  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  และในสาขาวิชาอื่นๆ  ที่สัมพันธ์กัน
  • มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านจิตวิทยาโรงเรียน  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  หรือด้านจิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  มีทักษะในการนำความรู้และผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้เกิดความชำนาญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น  เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและการพัฒนางาน  มีความรับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับครู  ผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้มีคุณค่า
  • มีความสามารถในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหา  สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ