จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา

ปรัชญาของหลักสูตร

         หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ที่กอร์ปด้วย พลังปัญญา คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เพื่อพัฒนาศาสตร์และวิชาชีพทางจิตวิทยา สู่การเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ และสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางจิตวิทยาให้เป็นนักวิชาการ  นักวิจัย  อาจารย์  และผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ที่มีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา  ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์  ดังนี้
  • สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge  Competencies)  เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีภูมิความรู้ที่ลุ่มลึกในเนื้อหา  หลักการ  ทฤษฎี  วิธีการหาความรู้ทางจิตวิทยา  สามารถบูรณาการ  และสร้างสรรค์องค์ความรู้  เพื่อเป็นต้นแบบ  แหล่งอ้างอิง  และเป็นผู้นำของศาสตร์และวิชาชีพทางจิตวิทยา
  • สมรรถนะด้านการรู้คิด (Cognitive Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
  • สมรรถนะด้านการวิจัย (Research Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานวัตกรรมทางจิตวิทยา
  • สมรรถนะด้านการปฏิบัติ (Performance Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถนำความรู้ และวิธีการทางจิตวิทยาไปประยุกต์ในการจัดการการเรียนรู้และการสอน การบริหารจัดการ และการให้คำปรึกษา
  • สมรรถนะด้านคุณธรรม (Moral Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตส่วนตนและวิถีปฏิบัติในสังคม