จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

ปรัชญาของหลักสูตร

         หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์  ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่  มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแง่ของคุณภาพชีวิต  ความเสมอภาค  ความชอบธรรม  และสันติสุข  เป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกได้อย่างเต็มที่
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ (Competencies)  ที่พึงประสงค์  ดังนี้
  • สมรรถนะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิธีการเรียนรู้ และวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อประมวลเป็นกรอบและแนวทางในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  • สมรรถนะด้านจิตสังคม (Psychosocial Competencies) เป็นสมรรถนะที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
  • สมรรถนะด้านการพัฒนา (Development Competencies)  เป็นสมรรถนะที่มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ  และมุ่งมั่นต่อวิชาชีพและสังคม  สามารถนำความรู้และผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์  อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการนำและบริหารการเปลี่ยนแปลง  เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์และสังคมไทยให้มีการพัฒนาที่ทันสมัยและยั่งยืน