จิตวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการอธิบาย (อะไร-ทำไม) ทำนาย ควบคุม และพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางสาวกันยา จงทอง
นางสาวกันยา  จงทอง